Sluit video

Algemene voorwaarden van Zeker Zichtbaar

Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar B.V., gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl.

1. Definities

 1. Zeker Zichtbaar B.V., hierna te noemen Zeker Zichtbaar, gevestigd te 3925 LW Scherpenzeel (gemeente Scherpenzeel) aan Holleweg 16-F.
 2. Opdrachtgever: ieder(e) natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Zeker Zichtbaar opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van producten.
 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden, die zijn verricht door Zeker Zichtbaar, waartoe door opdrachtgever opdracht is gegeven of die door Zeker Zichtbaar uit anderen hoofde direct verband houdend met de opdracht worden verricht, dan wel behoren te worden verricht. Een en ander in de ruimste zin van het woord.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij Zeker Zichtbaar werkzaamheden verricht en/of goederen en diensten aan opdrachtgever levert. Behalve in het geval partijen uitdrukkelijk andere voorwaarden overeenkomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten, die tussen partijen tot stand komen. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing ten aanzien van alle andere (rechts)handelingen tussen Zeker Zichtbaar en opdrachtgever.
 2. De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing voorzover deze strijdig zijn met dwingend recht. In geval van strijdigheid met dwingend recht treden partijen met elkaar in overleg ter aanpassing van de betreffende bepaling, zodanig dat de strekking van de bepaling zoveel mogelijk in stand blijft en de bepaling beantwoordt aan de eisen van het dwingend recht.
 3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden middels deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. De opdracht en de bevestiging

 1. De bevestiging van de opdracht door opdrachtgever impliceert tevens de instemming met deze Algemene Voorwaarden.
 2. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dan wel hiervan in deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken.
 3. Indien bij het opstellen van de offerte en aanbieding bepaalde kosten of kostenposten redelijkerwijs niet zijn te voorzien, kunnen deze door Zeker Zichtbaar pro memorie worden opgenomen. De vaststelling daarvan geschiedt vervolgens achteraf naar redelijkheid.
 4. Een door Zeker Zichtbaar verstrekte offerte heeft een geldigheidsduur van een maand, tenzij anders overeengekomen. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever zonder voorbehoud akkoord heeft gegeven op de offerte en dit aan Zeker Zichtbaar heeft bevestigd.

4. Gegevens opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Zeker Zichtbaar nodig heeft voor het behoorlijk uitvoeren van de opdracht, tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Zeker Zichtbaar ter beschikking te stellen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Zeker Zichtbaar ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Ook indien deze van derden afkomstig zijn, voorzover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Zeker Zichtbaar voor alle schade, voort-vloeiend uit de door opdrachtgever verstrekte gegevens en bescheiden, alsmede voor alle aanspraken van derden terzake van de door hen gestelde inbreuken op een octrooi- en/of auteurs- en/of merk- en/of modellenrechten, alsmede terzake van door die derden gestelde onrechtmatige daad of tekortkomingen.
 4. Zeker Zichtbaar heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
 5. De uit vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

5. Uitvoering van de opdracht

 1. Zeker Zichtbaar bepaalt de wijze, waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Zeker Zichtbaar spant zich in om de overeengekomen opdracht naar tevredenheid van de opdrachtgever, overeenkomstig de redelijk daaraan te stellen eisen, uit te voeren. Zeker Zichtbaar heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. Door Zeker Zichtbaar genoemde termijnen zijn indicatief en niet fataal. Overschrijding van enige termijn kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding, voorzover dit schriftelijk is overeengekomen.
 3. Zeker Zichtbaar behoudt het eigendom van aan opdrachtgever geleverde goederen tot het moment dat opdrachtgever aan alle verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.

6. Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
 2. Ten aanzien van duurovereenkomsten geldt dat Zeker Zichtbaar gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving, met inachtneming van een termijn van drie maanden, de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst met Zeker Zichtbaar op te zeggen met onmiddellijke ingang, indien de opdrachtgever binnen veertien dagen na de schriftelijke kennisgeving van de wijziging van tarieven Zeker Zichtbaar de opzegging mededeelt.
 3. Alle facturen moeten door opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum worden voldaan. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn voldoet, is opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling vereist is. Indien opdrachtgever in gebreke is met betaling van de factuur, kan Zeker Zichtbaar de vordering uit handen geven. Alle door Zeker Zichtbaar gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zullen in dat geval door opdrachtgever verschuldigd zijn. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 200,00.
 4. In geval van een duurovereenkomst, waarbij sprake is van door opdrachtgever periodiek te betalen bedragen (zoals bij onderhoudscontracten), zullen de periodiek verschuldigde bedragen bij vooruitbetaling door opdrachtgever zijn verschuldigd en door Zeker Zichtbaar voorgaand aan het periodiek in rekening worden gebracht.
 5. In afwijking van het vorenstaande zal bij projectmatige opdrachten betaling als volgt geschieden: - 40% van het totaalbedrag na totstandkoming van de overeenkomst; - 50% van het totaalbedrag nadat de concept-presentatie door opdrachtgever is goedgekeurd; - 10% van het totaalbedrag onmiddellijk na oplevering van de opdracht.
 6. Zeker Zichtbaar is gerechtigd om tot eerdere facturatie over te gaan, ingeval de uitvoering van de overeenkomst is vertraagd als gevolg van het door opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aanleveren van de door Zeker Zichtbaar gevraagde en benodigde gegevens.

7. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom en de krachtens de overeenkomst ontwikkelde en ter beschikking gestelde websites, bestanden, offertes of andere materialen en gegevens, berusten uitsluitend bij Zeker Zichtbaar of diens toeleveranciers.
 2. Ten aanzien van duurovereenkomsten geldt dat Zeker Zichtbaar gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving, met inachtneming van een termijn van drie maanden, de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst met Zeker Zichtbaar op te zeggen met onmiddellijke ingang, indien de opdrachtgever binnen veertien dagen na de schriftelijke kennisgeving van de wijziging van tarieven Zeker Zichtbaar de opzegging mededeelt.
 3. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de rechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. De opdrachtgever is zonder nader voorbehoud gerechtigd de door Zeker Zichtbaar ten behoeve van de verstrekte opdracht vervaardigde geestesproducten te gebruiken.

8. Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke gegevens tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.

9. Overmacht

 1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: overmacht van leveranciers van Zeker Zichtbaar, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, die door opdrachtgever aan ZekerZichtbaar zijn voorgeschreven en langdurige ziekte van sleutelmedewerkers van Zeker Zichtbaar.
 2. Ingeval er sprake is van overmacht van de zijde van Zeker Zichtbaar, worden verplichtingen opgeschort tot het moment, dat Zeker Zichtbaar alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. In geval nakoming van de overeenkomst in een dergelijk geval blijvend onmogelijk is of pas mogelijk is na verloop van een periode van ten minste 6 maanden, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder dat de ander iets verschuldigd zal zijn.

10. Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van Zeker Zichtbaar wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
 2. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van tenminste één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW), bedongen voor één jaar.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • redelijke kosten die opdrachtgever heeft moeten maken om het gebrek in de prestatie te herstellen;
  • directe kosten, gemaakt voor de vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voorzover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 4. De aansprakelijkheid van Zeker Zichtbaar voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en alle andere vormen van schade dan genoemd in lid 1 van dit artikel, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 100.000,-- (zegge: honderdduizend euro’s).
 5. De aansprakelijkheid van Zeker Zichtbaar wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, bestaat in alle gevallen slechts indien opdrachtgever Zeker Zichtbaar onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Zeker Zichtbaar ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Zeker Zichtbaar in staat is adequaat te reageren.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Zeker Zichtbaar meldt.
 7. Een eventueel gebrek met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen twee weken na de verzenddatum van de verrichting van de werkzaamheden of levering van de zaken, waarover opdrachtgever klaagt, aan Zeker Zichtbaar te worden kenbaar gemaakt. Een eventuele klacht als in deze bepaling bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Zeker Zichtbaar zal in geval van een terecht uitgebrachte klacht de afgekeurde werkzaamheden kosteloos opnieuw verrichten of het gebrek kosteloos verhelpen.

11. Meerwerk

Als Zeker Zichtbaar op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht, die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen die werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Zeker Zichtbaar worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Zeker Zichtbaar. Zeker Zichtbaar kan verlangen dat voor deze meerwerkzaamheden een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

12. Beëindiging

 1. Duurovereenkomsten worden geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. Duurovereenkomsten (waaronder begrepen onderhoudscontracten en hosting) kunnen worden beëindigd door opzegging tegen het einde van de vastgestelde betalingsperiodiek, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.
 2. Zowel Zeker Zichtbaar als opdrachtgever hebben slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst ingeval de tekortkoming voortduurt, nadat de betreffende partij met inachtneming van een redelijke termijn deugdelijk schriftelijk ingebreke is gesteld en slechts voor zover er sprake is van een wezelijke tekortkoming in de nakoming van verplichtingen uit de overeenkomst, die ontbinding rechtvaardigt.
 3. Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen, indien aan de wederpartij surséance van betaling is verleend, indien ten aanzien van een partij het faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. Zeker Zichtbaar is wegens deze beëindiging nimmer tot restitutie van reeds ontvangen bedragen of tot voldoening van schadevergoeding gehouden.
 4. Indien opdrachtgever op het moment van ontbinding reeds een prestatie ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij opdrachtgever bewijst dat Zeker Zichtbaar ten aanzien van die prestaties in verzuim is.

13. Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.